Hủy

Diễn cảnh giá dầu Tin tức

  • 29/06/2013 - 14:57

    Doanh nghiệp sản xuất lo tăng giá

    Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh này, cần cẩn trọng với quyết định tăng giá điện và cần công khai, minh bạch giá điện.