Hủy

Định hướng chính sách Tin tức

  • 16/11/2012 - 07:56

    Để cứu doanh nghiệp cần chính sách mở

    Ông Cao Sĩ Kiêm cho rằng, Thống đốc NHNN nêu được định hướng lớn đảm bảo tính bền vững và hội nhập quốc tế, nhưng cách làm cụ thể thì chưa rõ.