Hủy

Don gia Tin tức

Đánh giá kết quả đào tạo

Đánh giá kết quả đào tạo

Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Don Kirkpatrick vốn là mô hình đánh giá đào tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.