Hủy

“Gặp gỡ Việt Nam” Tin tức

Người Việt bốn phương

Người Việt bốn phương

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 14, với trọng tâm Hội thảo “Khoa học để phát triển”, đã thu hút 150 nhà khoa học danh tiếng trên thế giới.