Hủy

Giải mã Tin tức

Giải mã gen: Thị trường tỉ USD

Giải mã gen: Thị trường tỉ USD

Trong tương lai, theo Global Market Insights (Mỹ), riêng thị trường giải mã gen toàn cầu có thể đạt giá trị 31,8 tỉ USD vào năm 2027.

Người Tiên Phong