Hủy

Giải pháp vật liệu xây dựng Tin tức

Khó giải phóng hàng tồn kho

Giải phóng hàng tồn kho trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay là bài toán không dễ giải cho cả đơn vị sản xuất và quản lý.