Hủy

Giáo viên Tin tức

A.I và giáo dục khai phóng

A.I và giáo dục khai phóng

Viện New Turing và Đại học Fulbright Việt Nam cùng hợp tác tạo ra các chương trình học đổi mới sáng tạo với A.I là trọng tâm.