Hủy

Giấy khai sinh Tin tức

Sẽ bỏ giấy khai sinh

Sẽ bỏ giấy khai sinh

Thẻ căn cước công dân có thể sẽ được cấp cho công dân từ khi mới sinh ra và sẽ thay thế giấy khai sinh.

XOR, XOR Việt Nam