Hủy

Hạ tầng lưới điện Tin tức

Điện gió vẫn

Điện gió vẫn "chưa bay"

Với tổng công suất 197MW, thị trường điện gió Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển sơ khai.