Hủy

Han han Tin tức

  • 24/11/2023 - 06:30

    Xuất khẩu lao động: Vui trước, buồn sau

    Xuất khẩu lao động có thể giải quyết tình trạng thiếu việc làm nhưng hệ quả về lâu dài đối với khả năng thu hút FDI là chưa thể lường trước được.
  • 31/08/2023 - 08:00

    Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

    Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).