Hủy

Hữu ích Tin tức

  • 16/02/2014 - 20:37

    Sở hữu chéo, gỡ được đến đâu?

    Bên cạnh những lợi ích kinh tế mà sở hữu chéo đem lại thì mặt trái của sở hữu chéo chính là câu kết ngầm, thao túng và lũng đoạn thị trường.