Hủy

Kế hoạch kinh tế Tin tức

GDP cả năm tăng 6,21%

GDP cả năm tăng 6,21%

Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn mức tăng của năm ngoái và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.