Hủy

Kế hoạch kinh tế Tin tức

  • 28/12/2016 - 09:21

    GDP cả năm tăng 6,21%

    Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn mức tăng của năm ngoái và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.
Người Tiên Phong