Hủy

Kết quả Tin tức

  • 31/08/2023 - 17:07

    Đánh giá kết quả đào tạo

    Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Don Kirkpatrick vốn là mô hình đánh giá đào tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.