Hủy

Không bù Tin tức

  • 21/05/2012 - 07:50

    CMT lỗ 2,3 tỷ đồng quý I/2012

    Doanh thu hợp nhất giảm dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm và không bù được các khoản chi phí.
Người Tiên Phong