Hủy

Không bù Tin tức

  • 21/05/2012 - 07:50

    CMT lỗ 2,3 tỷ đồng quý I/2012

    Doanh thu hợp nhất giảm dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm và không bù được các khoản chi phí.