Hủy

Kiến tạo một thế hệ Việt Nam ưu việt Tin tức

Bước ra thế giới

Bước ra thế giới

Việc dịch chuyển sang nền kinh tế dựa trên thông tin đặt ra những câu hỏi lớn cho một số nước. Cuốn sách là một phần của câu trả lời.