Hủy

Klm thái nguyên Tin tức

Cẩn thận với IPO

Cẩn thận với IPO

Nhiều trường hợp, nhà đầu tư dù mua nhiều cổ phần vẫn không có quyền hạn do công ty trực thuộc đơn vị khác và quyền bổ nhiệm thuộc công ty mẹ.

XOR, XOR Việt Nam