Hủy

Lanh an Tin tức

  • 21/06/2022 - 07:30

    Cờ đến tay NextGen Việt Nam

    Thời điểm thế hệ kế nghiệp (NextGen) tại Việt Nam lãnh trách nhiệm của một nhà lãnh đạo tương lai trong công ty gia đình.
  • 11/03/2022 - 11:13

    5 đức tính nhà lãnh đạo cần có

    IPL Day 2022 là diễn đàn với những góc nhìn đa chiều từ các thế hệ đi trước và những nhà lãnh đạo trẻ quanh chủ đề “Khai phóng thời biến động”.
Người Tiên Phong