Hủy

Lãnh đạo giá trị Tin tức

Lãnh đạo theo giá trị

Lãnh đạo theo giá trị

Cuốn sách này cung cấp cho các nhà lãnh đạo cách thức kiến tạo công ty đẳng cấp thế giới với triết lý Lãnh đạo theo giá trị.