Hủy

Liên minh hợp tác xã Tin tức

Nông nghiệp tăng tốc tìm vốn

Nông nghiệp tăng tốc tìm vốn

Các hợp tác xã và ngân hàng đang nỗ lực tìm cách thay đổi tình trạng chỉ có 2% số hợp tác xã hiện tại tiếp cận được vốn vay.