Hủy

Maseco Tin tức

Điều gì đang khiến Maseco gặp khó?

Điều gì đang khiến Maseco gặp khó?

Các cổ đông bất ngờ thoái sạch vốn tại Công ty Maseco, trong lúc này cổ phiếu MSC của Maseco vẫn tăng trưởng tốt. Điều gì khiến cổ đông quyết định vậy?