Hủy

MIC Tin tức

  • 06/09/2012 - 11:09

    MIC lỗ tăng hơn 2 lần sau soát xét

    Lỗ của MIC tăng 4,4 tỷ đồng, từ 3 tỷ đồng lên 7,4 tỷ đồng sau soát xét, chủ yếu do điều chỉnh tăng chi phí tại mỏ vàng Dakchung.