Hủy

Mống mắt ngân hàng Tin tức

Bảo mật trong ngân hàng 4.0

Bảo mật trong ngân hàng 4.0

Đầu tiên là password, tiếp theo là nhận diện vân tay, bây giờ là nhận diện bằng mống mắt và gương mặt.

Người Tiên Phong