Hủy

Nạn đói toàn cầu Tin tức

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Nạn phá rừng tại nơi lá phổi “từng xanh" của trái đất, Amazon, trở nên nghiêm trọng đến mức khu rừng thải ra khí carbon nhiều còn hơn hấp thụ.

  • 03/08/2018 - 08:36

    Báo động nạn đói trên toàn cầu

    Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa kêu gọi viện trợ 120 triệu USD cho “các cuộc khủng hoảng hiện đang thiếu kinh phí hỗ trợ nhất trên thế giới”.