Hủy

Ngành hàng thiết yếu Tin tức

ĐHCĐ KDC: Khi nào chia cổ tức 200%?

ĐHCĐ KDC: Khi nào chia cổ tức 200%?

Kinh Đô đặt kế hoạch năm 2015 đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.500 tỷ đồng. Cổ tức năm 2015 tỷ lệ 14% bằng tiền.

XOR, XOR Việt Nam