Hủy

Ngoài vòng pháp luật Tin tức

Những doanh nghiệp

Những doanh nghiệp "ngoài vòng pháp luật"

Đã quá thời hạn ngày 1/2/2014 để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hết thời hạn hoạt động trong giấy phép phải đăng ký lại.

Người Tiên Phong