Hủy

Nguyễn Thị Thái Thuận Tin tức

Nhìn từ đầu tư ủy thác cá nhân

Nhìn từ đầu tư ủy thác cá nhân

Sự tăng trưởng của các quỹ mở nội địa đặt ra vấn đề: không chỉ giá trị huy động được bao nhiêu mà đầu tư hiệu quả ra sao, thế nào?