Hủy

Nguyễn Thị Xuân Liễu Tin tức

Kinh Đô có Phó Tổng Giám đốc mới

Kinh Đô có Phó Tổng Giám đốc mới

Từ ngày 12/12/2014, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô. Hiện tại, bà còn là Thành viên HĐQT Vocarimex.