Hủy

Nhà nước không làm kinh tế Tin tức

Nhà nước kiến tạo

Nhà nước kiến tạo

Ngừng cấp vốn cho các dự án thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước chỉ là giải pháp tình thế, chứ không phải là một giải pháp kinh tế.