Hủy

Nộp tiền thuê đất Tin tức

Hoãn nộp gần 9.500 tỷ tiền thuế

Cả nước có trên 106.000 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được gia hạn nộp thuế GTGT với tổng số thuế được gia hạn lên gần 9.500 tỷ đồng.