Hủy

Offline Tin tức

Virtual Learning dễ hay khó?

Virtual Learning dễ hay khó?

Mô hình đào tạo truyền thống “bó tay” trước đại dịch, việc chuyển dịch từ đào tạo online sang đào tạo offline là việc thiết yếu trong thời điểm hiện nay.