Hủy

Ổn định tỷ giá Tin tức

Chấp nhận nới lỏng tiền tệ

Chấp nhận nới lỏng tiền tệ

Chấp nhận nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế phục hồi nhưng việc thu hẹp chênh lệch lãi suất “đô - đồng”.