Hủy

Ông lang Tin tức

  • 15/03/2013 - 12:07

    Nam Sudan khôi phục sản xuất dầu khí

    Các công ty dầu khí và điều khiển đường dẫn dầu nước ngoài cũng được yêu cầu khôi phục và thiết lập lại hoạt động khai thác và sản xuất.