Hủy

Phat trien xanh Tin tức

  • 15/04/2024 - 07:30

    Vốn mỏng khó làm ESG

    Chi phí lớn và thời gian chuyển đổi dài trở thành những nút thắt cản trở quá trình thực hành ESG của doanh nghiệp.
XOR, XOR Việt Nam