Hủy

Prashant Kakode Tin tức

Hành trình tỉnh thức

Hành trình tỉnh thức

Dù là đề tài tâm linh, nhưng qua cách nhìn của một nhà khoa học, Tỉnh Thức của thiền nhân Prashant Kakode không sa vào những lý thuyết giáo điều.

XOR, XOR Việt Nam