Hủy

Quá phụ thuộc vào Trung Quốc Tin tức

XOR, XOR Việt Nam