Hủy

Quỹ đầu tư Tin tức

  • 03/11/2020 - 08:30

    SSIAM lập quỹ tư nhân thứ 2

    Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa đã hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam Daiwa-SSIAM III.