Hủy

Robert S. Kaplan và David P. Norton Tin tức

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược

Là cuốn sách quan trọng cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào đang nỗ lực đạt được những mục tiêu nói trên, trong bối cảnh môi trường kinh doanh đa dạng.