Hủy

Sân khấu Tin tức

Làm mới nghệ thuật

Làm mới nghệ thuật

Sau quá trình tiếp nhận quá nhiều văn hóa du nhập, người trẻ đang từng bước quay về và tìm kiếm những giá trị bền vững từ chính văn hóa bản địa.