Hủy

Sợi tóc Tin tức

SHN lỗ thêm 68 tỷ đồng quý II/2012

SHN nâng mức lỗ lũy kế từ đầu năm lên 85,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết tháng 6/2012 lên âm 210,75 tỷ đồng.

XOR, XOR Việt Nam