Hủy

Sửa Luật Doanh nghiệp Tin tức

  • 10/04/2013 - 11:09

    Hai vướng mắc của thuế thu nhập doanh nghiệp

    Theo dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế phổ thông được giảm từ 25% xuống 23%, còn trần quảng cáo được nâng từ mức 10% lên 15% tổng chi phí của doanh nghiệp