Hủy

Tập đoàn Tân Tạo Tin tức

  • 15/05/2013 - 13:48

    ITA báo lãi vỏn vẹn 2 tỷ đồng quý 1

    ITA vẫn theo dõi khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác gồm khoản phải trả cho CTCP đại học Tân Tạp 250 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Tạo 153 tỷ đồng.