Hủy

Tem thuế Tin tức

Tận thu không bằng chống thất thoát

Tận thu không bằng chống thất thoát

Tạm tính theo số liệu thu ngân sách từ bia năm 2016 là 30.000 tỉ đồng, số tiền thất thu thuế ở sản phẩm này vào khoảng 2.100-3.000 tỉ đồng/năm.