Hủy

Thạch sùng Tin tức

6 sự thật khủng khiếp về công nghệ

Lượng nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất ra một chiếc máy tính để bàn lên tới gần... 2 tấn, bằng với trọng lượng của một con tê giác.