Hủy

Than không khói Tin tức

  • 05/11/2017 - 16:01

    Chiến thắng của sự sáng tạo

    Đốt than sao lại không có khói, nghe có vẻ như có gì đó không đúng, ngược đời, nhiều người nghĩ, đương nhiên khi đốt than thì phải có khói rồi.