Hủy

Thư giới thiệu Tin tức

Bốn câu hỏi dành cho VAMC

Bốn câu hỏi dành cho VAMC

VAMC ra đời sẽ có vai trò tích cực xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, về bản chất, VAMC thực ra là một biện pháp kéo giãn thời gian thu hồi nợ.