Hủy

Tích hợp nguồn điện Tin tức

288.000 USD hỗ trợ phát triển điện gió

Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) vừa phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện gió cho Việt Nam.