Hủy

Tìm vốn ngoại Tin tức

Vượt rào tìm vốn ngoại

Vượt rào tìm vốn ngoại

Niêm yết trên sàn ngoại là cách để doanh nghiệp việt huy động vốn đầu tư nuớc ngoài hay đạt các mục tiêu về định giá.