Hủy

Tổ giám sát ngân hàng nhà nước Tin tức

Hướng tới mua bán nợ xấu theo giá thị trường

Hướng tới mua bán nợ xấu theo giá thị trường

Trong giai đoạn đầu, khi nguồn lực tài chính và năng lực quản lý rủi ro còn hạn chế, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ tập trung mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt.