Hủy

Tôn Ngộ Không Tin tức

Phân bón tồn kho cao

Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), lượng tồn kho phân bón đang ở mức cao.