Hủy

Tong tai san ngan hang Tin tức

  • 21/10/2014 - 13:10

    TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

    Công ty báo lãi trong quý chủ yếu nhờ vào 2,9 tỷ đồng lãi đầu từ trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Quý III/2013, công ty báo lỗ 3,2 tỷ đồng.